Föreläsare, lärare & utbildare

empatisk arkitektur

Föreläsare, lärare

& utbildare


En föreläsare, lärare eller utbildare måste leverera från första till sista ord.


En föreläsning, ett seminarium eller en workshop bör länka ihop föreläsarens förklaringar och tankar och åhörarens funderingar och frågor. Åhöraren, oavsett om det är en student, en yrkesutbildad eller allmänhet, söker den logiska tråden i föreläsningen.


Som föreläsare gäller det att vara lyhörd åhörarens reaktioner. Åhörarens uttrycks-lösa ansikte måste undvikas genom en väl utarbetad bakgrundspresentation, retoriska grepp eller uppgifter som akti-verar åhöraren. Framförallt bör ett be-kräftande instämmande uppstå som ett hummande eller spridda aha bland åhörarna.


Föreläsning, föredrag och presentationer handlar om att beröra åhöraren och som föreläsare få en respons. Jag föreläser både i arkitekturämnet och andra frågor som svensk funktionshinderspolitik. Det har också om föredrag eller workshops.


Jag använder bikupor och andra inter-aktiva tekniker för att få åhöraren att reflektera och pröva frågor från föreläs-ningen. Utbytet föreläsare – åhörare är viktigt så att en kontakt skapas för att föra över ett budskap, en kunskap eller en tanke.


Varje föreläsning, seminarium eller workshop är ett sätt att testa funderingar och resonerande kring viktiga fråge-ställningar för gestaltningsuppgifter.