INTRODUKTION

empatisk arkitektur

EMPATISK ARKITEKTUR HB bedriver konsultverksamhet för skilda byggnadsuppdrag inom områdena arkitektonisk gestalt-ning, fysisk planering, inredning, landskapsarkitektur samt sakkunniggranskning av tillgänglighet i byggd miljö enligt Plan- och bygg-lagen, PBL. Företaget utför forsknings- och utredningsuppdrag om god arkitektonisk gestaltning, fysisk planering, inredning, land-skapsarkitektur och byggd miljö, samt utfärdar sakkunnigutlåtanden av tillgänglighet i byggd miljö enligt PBL.

sketch up modellering
sketch up modellering
DSC_0189b
DSC_0186b
DSC_0196b
DSC_0185x